มหัศจรรย์ของดี จังหวัดปัตตานี ภาคใต้ เมืองงามสามวัฒนธรรม

กิจกรรมขยายช่องทางการตลาด เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกลประชารัฐ ในงาน “มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า ชั้น G

 

 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเน้นลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม เร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพและการมีรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญามาพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทําเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มเกิดรายได้แก่ประชาชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสามารถเข้าแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ในการเป็นเมืองต้นแบบ เมืองเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าครบวงจรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพของประเทศการค้า การท่องเที่ยว และบริการเชื่อมโยงนานาชาติตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านการบริหารจัดการและการตลาดแก่ผู้ประกอบการจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่ง

โดยกิจกรรมภายในงานงานมหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม “Wonderful Pattani” ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ จังหวัดปัตตานี อาหารทะเลสดๆ ผลไม้เด่นขึ้นชื่อ ทุเรียน ลองกอง ส้มโอปูโก ลูกหยียะรังผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมากมาย พบกับบรรยากาศเมืองปัตตานีวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแห่งเมืองปัตตานีชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคใต้ และการมินิคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็น เข้ม หัสวีร์ ,วิว วรรณรท, แหนม รณเดช, บิวพงค์พิพัฒน์, พลพล พลกองเส็ง

 

#thejourneymoment

Message us