นโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copyright) ของ The Journey Moment

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ thejourneymoment.com (“เว็บไซต์” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ thejourneymoment.com เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัท แอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆอาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก เราไม่ได้มีอำนาจ ควบคุม ดูแล และจัดการ

ในกรณีดังกล่าว thejourneymoment.com  ขอแจ้งให้ทราบว่า เราจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยผู้ใช้งานตกลงรับทราบว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และ thejourneymoment.com  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายอาจเกิดขึ้นและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

1.ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ วัน เวลาและระยะเวลาที่ใช้บริการ ตำแหน่งอุปกรณ์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ภาษาที่เลือกใช้ ลิงก์จากบริการของเราที่ท่านคลิก ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการมือถือ ISP ที่อยู่ IP และสถิติอื่นๆ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ thejourneymoment.com และระบุการละเมิดอาจเกิดขึ้นโดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ thejourneymoment.com โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตาม หากท่านติดต่อเราผ่านการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ thejourneymoment.com ท่านจะถูกสอบถามให้บอกกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลของท่าน)

ทั้งนี้ thejourneymoment.com จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

3.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้ผู้ใช้งาน thejourneymoment.com ได้รับประสบการณ์และการบริการที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเราได้เก็บรวบรวมจากท่านอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ thejourneymoment.com และผู้ใช้งาน

3.2 เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

3.3 เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายและหลีกเลี่ยงความเสียหาย

3.4 เพื่อร้องขอข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

3.5 เพื่อปกป้องจากผู้ใช้ที่ไม่ชอบและอันตราย

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดย thejourneymoment.com จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่เคยทำการขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เราได้ใช้บริการของผู้ประมวลข้อมูลภายนอกดังนี้

  • Google Analytics [ประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศสิงคโปร์/ทั่วโลก]
  • Rukcom (โครงสร้างพื้นฐานและบริการ/ เว็บโฮสติ้ง) [ประเทศไทย]

4. สิทธิของผู้ใช้

เรารับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งท่านมีสิทธิดังนี้ ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ ท่านมีสิทธิในบางกรณีในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการจัดเก็บของเรา ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

5. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เราจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี หากท่านมีอายุที่ต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านเว็บไซต์ thejourneymoment.com เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองและผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายทำการสังเกตการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์และช่วยเหลือในการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้โดยการชี้นำให้ผู้เยาว์นั้นไม่ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาในเว็บไซต์ thejourneymoment.com โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าได้มีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ได้ทำการนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ thejourneymoment.com โปรดติดต่อเรา โดยท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำไปกว่า 18 ปี ในการให้ความยินยอมที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในบางประเทศ เราอาจยินยอมให้ผู้ปกครองของท่านหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายให้กระทำได้ในนามของท่าน)

8. การรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บและรักษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ และข้อมูลทั้งหมดแลกเปลี่ยนระหว่างท่าน และเว็บไซต์ของเรา จะไม่สามารถรับประกันได้ และ ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกดูหรือถูกดัดแปลงโดยบุคคลที่สามในระหว่างการถ่ายโอนแม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

9.การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ thejourneymoment.com มีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยเรา โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ หรือบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำเมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

10. คุกกี้ที่เราใช้งาน

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำท่านและความชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “คุกกี้เซสชัน”) หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้ถาวร”) ซึ่งเว็บไซต์ thejourneymoment.com ใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ 

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย โดยคุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

10. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

เราอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแก้ไขวันที่และทำให้เป็นปัจจุบันไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานบริการบนเว็บไซต์ thejourneymoment.com ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าท่านตกลง ยอมรับกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขดังกล่าว

12. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อเรา หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการขอเข้าถึง แก้ไขข้อมูล หรือต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน สามารถติดต่อเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม ส่งอีเมลมายัง [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัว แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565